Προληπτική συντήρηση

Προληπτική συντήρηση

Δημιουργήστε εύκολα διαδικασίες προληπτικής συντήρησης με βάση ημερολογιακά κριτήρια (calendar-based, π.χ. κάθε 3 μήνες) ή λειτουργική περίοδο (meter-based, π.χ. κάθε 10.000 ώρες). Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον προγραμματισμό των εργασιών που σας επιτρέπουν να αντιμετωπίσετε σύνθετες καταστάσεις.

Για κάθε διαδικασία, το πρόγραμμα επιτρέπει τον καθορισμό των ανταλλακτικών / υλικών που προβλέπεται να απαιτηθούν, των απαραίτητων ανθρωπο-ωρών, των οδηγιών εργασίας, τυχόν ελέγχων και μετρήσεων που θα πρέπει να γίνουν, δαπανών, κλπ.

Υποστηρίζονται σύνθετες διαδικασίες που περιλαμβάνουν πολλά μηχανήματα – εγκαταστάσεις σε μια εντολή. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παράγεται μια ξεχωριστή εντολή για κάθε μηχάνημα. Έτσι, μειώνεται η γραφειοκρατία και γίνεται ευκολότερη η εφαρμογή του προγράμματος.

Άμεση και εύκολη δημιουργία του πλάνου εργασιών προληπτικής συντήρησης μέχρι την επιθυμητή ημερομηνία. Το πλάνο αποτελείται από ένα σύνολο εντολών εργασίας, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια μέρα, σε μια συγκεκριμένη εργασία, σε ένα μηχάνημα ή σε πολλά μηχανήματα (στην περίπτωση των σύνθετων διαδικασιών).

Εκτίμηση του κόστους και του χρόνου για τις εργασίες προληπτικής συντήρησης προϋπολογιστικά, ανά μηχάνημα / εγκατάσταση (ή για όλα τα μηχανήματα / εγκαταστάσεις), τύπο, χρονικό διάστημα, κλπ.

Παρακολούθηση των εργασιών ανά μηχάνημα, χρονικό διάστημα, υπεύθυνο, εργασίες σε εκκρεμότητα.