Σε ποιους είναι χρήσιμο

Ένα αποτελεσματικό λογισμικό συντήρησης για βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ιδρύματα και πολλούς άλλους!

Το iMaint είναι χρήσιμο:

σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που έχει να διαχειριστεί εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή την παραγωγική της ικανότητα.

 • Δίνει στον Τεχνικό Προϊστάμενο τα εργαλεία που χρειάζεται για να προγραμματίζει και να παρακολουθεί εύκολα και γρήγορα τη συντήρηση αλλά και για να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τεχνικό προσωπικό.
 • Επιτρέπει στη Διεύθυνση να έχει όλη τη διοικητική πληροφόρηση που χρειάζεται για να βοηθηθεί στο έργο της και να πάρει τις πιο σωστές αποφάσεις σε σχέση με τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την οργάνωση της τεχνικής υπηρεσίας.
Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, σε διαφορετικούς τομείς όπως:
  • Βιομηχανίες οι οποίες έχουν να διαχειριστούν μηχανήματα και γραμμές παραγωγής και θέλουν να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού λόγω βλαβών ή κακής λειτουργίας
  • Νοσοκομεία που θέλουν να διαχειριστούν καλύτερα τον ιατροβιολογικό και ΗΜ εξοπλισμό τους
  • Ξενοδοχεία που θέλουν να έχουν την πλήρη εικόνα όλων των χώρων και εγκαταστάσεών τους (δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι, μηχανοστάσια, εξοπλισμός), να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους
  • Ιδρύματα και οργανισμούς που θέλουν να οργανώσουν καλύτερα τις εργασίες συντήρησης αλλά και να ελέγξουν το σχετικό κόστος
  • ΔΕΚΟ με σημαντικό ΗΜ εξοπλισμό που πρέπει να συντηρηθεί σωστά και να έχει τις ελάχιστες δυνατές βλάβες
Είναι μια ολοκληρωμένη, πρακτική και αποτελεσματική λύση στις παρακάτω ανάγκες:
 • Σωστή και αποτελεσματική διαχείριση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
 • Προγραμματισμός και συστηματική παρακολούθηση όλων των εργασιών συντήρησης
 • Παρακολούθηση και μείωση του κόστους συντήρησης και του κόστους κακής λειτουργίας
 • Λιγότερες βλάβες, καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του εξοπλισμού/εγκαταστάσεων, μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση
 • Παρακολούθηση των ανταλλακτικών – εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος των σχετικών προμηθειών
 • Άμεση και εύκολη πρόσβαση στην ιστορία του κάθε μηχανήματος / εγκατάστασης
 • Καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του τμήματος συντήρησης