Επισκευαστική συντήρηση

Λογισμικό συντήρησης για αποτελεσματική διαχείριση βλαβών και αιτημάτων

Πλήρης διαχείριση μη προγραμματισμένων εργασιών όπως έκτακτες συντηρήσεις και επισκευές. Καταχώριση για κάθε εργασία του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού, δαπανών, υλικών και παρατηρήσεων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Προγραμματισμός εργασιών, εκτύπωση εντολών εργασίας.

Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των κλήσεων προς την τεχνική υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο (πρόβλημα, αίτημα νέας εργασίας, κλπ.).

Όλες οι ενέργειες ή εργασίες που γίνονται για την ικανοποίηση μιας κλήσης καταγράφονται στην εφαρμογή.

Κέντρο λήψης κλήσεων: Υποστηρίζει την καταχώριση και παρακολούθηση κλήσεων, δηλαδή βλαβών ή αιτημάτων κατευθείαν από τους τελικούς χρήστες. Το υποσύστημα αυτό έχει αναπτυχθεί σαν εφαρμογή web. Εγκαθίσταται κεντρικά σε κάποιο server και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους μέσα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό

  • Για την αναφορά βλαβών και αιτημάτων. Επειδή είναι 100 % web-based εφαρμογή, δεν απαιτείται κανενός είδους εγκατάσταση στους υπολογιστές των χρηστών. Οι βλάβες μπορούν να καταχωρούνται κατευθείαν στο σύστημα από αυτούς που τις διαπιστώνουν χωρίς τηλέφωνα, χαρτιά ή άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
  • Για την αναζήτηση της πορείας μιας βλάβης ή ενός αιτήματος. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση τον κωδικό της βλάβης/αιτήματος ή τα στοιχεία του εξοπλισμού ή το χρονικό διάστημα αναφοράς. Έτσι, υπάρχει άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομενων για το στάδιο που βρίσκεται η κάθε κλήση, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία.