Διαχείριση Εγκαταστάσεων

CMMS Διαχείρισης εξοπλισμού / εγκαταστάσεων με απεριόριστες δυνατότητες

Αποτελεσματική διαχείριση όλου του εξοπλισμού (μηχανημάτων, οχημάτων κλπ.) και των εγκαταστάσεών σας (κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών).

Απεριόριστα επίπεδα ιεραρχίας του εξοπλισμού, με πολλαπλά κριτήρια (για παράδειγμα, γεωγραφικά κριτήρια ή τη δομή της εγκατάστασης).

Έτσι μπορείτε π.χ. να ορίσετε

  • ένα δέντρο με βάση την τοπολογία των εγκαταστάσεων – μηχανημάτων (Κεντρικό Κτίριο, Μηχανοστάσιο, Ψυχροστάσιο, Ψύκτης, Κυκλοφορητές κλπ)
  • ένα άλλο δέντρο με βάση την ηλεκτρική εγκατάσταση (Κεντρικός Πίνακας, Πίνακας Ψυχροστασίου, Ψύκτης, Κυκλοφορητές κλπ)

Κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού σε τύπους και ομάδες. Το κάθε στοιχείο εξοπλισμού μπορει να ανήκει σε περισσότερες από μια ομάδες.

Αρχείο με πλήρη στοιχεία για κάθε εξοπλισμό (κωδικός, περιγραφή, μοντέλο, αρ. προϊόντος, ταυτότητα, ημερομηνίες αγοράς, εγκατάστασης και λήξης εγγύησης, φωτογραφίες, σχέδια, κλπ.)

Πρόσβαση στην ιστορία του κάθε μηχανήματος ή εγκατάστασης, σε ελάχιστο χρόνο και με πολύ εύκολο τρόπο. Έτσι, μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα τις εργασίες που έγιναν στο παρελθόν και τα αποτελέσματά τους καθώς και τις βλάβες.

Πλήρης διαχείριση συμβάσεων συντήρησης.

Παραμετρικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο εξοπλισμού, που ορίζονται από το χρήστη. Αναζήτηση εξοπλισμού με οποιοδήποτε συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν τα στοιχεία του, τη θέση του ή τα χαρακτηριστικά του.

Σύνδεση εξοπλισμού με τα εξαρτήματα / ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποιεί.

Δυνατότητα ταυτοποίησης εξοπλισμού μέσω bar codes ή QR codes που εκτυπώνονται από την εφαρμογή.

Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μετακινήσεων ή αλλαγών θέσης του εξοπλισμού.