Διαχείριση ανταλλακτικών

CMMS με ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση ανταλλακτικών / υλικών

Παρακολουθήστε τα υλικά και τις αποθήκες σας. Επιλέξτε τη βέλτιστη πολιτική αγορών για τα ανταλλακτικά σας και ρυθμίστε τα αποθέματά τους στην αποθήκη σύμφωνα με τις πραγματικές σας ανάγκες.

Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελίας, ανάλωσης, παρακολούθησης υλικών / ανταλλακτικών  (εισαγωγές στην αποθήκη, αναλώσεις, υπολογισμός μέσης τιμής κτήσης).

Μεθοδολογίες κοστολόγησης: Μέση Τιμή Κτήσης, Τελευταία Τιμή Κτήσης, Έκπτωση από Τιμή Τιμοκαταλόγου, Σταθερή Τιμή Κόστους.

Διαχείριση παραγγελιών σε προμηθευτές. Μετασχηματισμός παραγγελιών σε αγορές.

Όρια αναπαραγγελίας για κάθε υλικό. Αυτόματη επισήμανση των υλικών που το απόθεμα τους στην αποθήκη γίνεται μικρότερο από τα όρια αυτά.

Διαχείριση κωδικών προμηθευτή και bar codes.