Διαχειριση εξοπλισμου

Λογισμικό Service Management για διαχείριση εξοπλισμού των πελατών σας με απεριόριστες δυνατότητες

Αποτελεσματική διαχείριση όλου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που συντηρείτε στους πελάτες σας. Απεριόριστα επίπεδα ιεραρχίας του εξοπλισμού, με διαφορετικά κριτήρια (για παράδειγμα, γεωγραφικά κριτήρια ή τη δομή της εγκατάστασης).

Έτσι μπορείτε π.χ. να ορίσετε ένα δέντρο με βάση την τοπολογία των εγκαταστάσεων – μηχανημάτων (Κεντρικό Κτίριο, Μηχανοστάσιο, Ψυχροστάσιο, Ψύκτης, Κυκλοφορητές κλπ), ένα άλλο δέντρο με βάση την ηλεκτρική εγκατάσταση (Κεντρικός Πίνακας, Πίνακας Ψυχροστασίου, Ψύκτης, Κυκλοφορητές κλπ)

Πολύ εύκολη καταχώριση του εξοπλισμού, αντιγραφή / επικόλληση ολόκληρης της εγκατάστασης (π.χ. αν σε δυο κτίρια υπάρχουν οι ίδιες εγκαταστάσεις), ελάχιστα υποχρεωτικά πεδία.

Κατηγοριοποίηση του εξοπλισμού σε τύπους και ομάδες. Το κάθε στοιχείο εξοπλισμού μπορει να ανήκει σε περισσότερες από μια ομάδες. Αναλύσεις και αναφορές σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες.

Αρχείο με πλήρη στοιχεία για κάθε εξοπλισμό (κωδικός, περιγραφή, μοντέλο, αρ. προϊόντος, ταυτότητα, ημερομηνίες αγοράς, εγκατάστασης και λήξης εγγύησης, φωτογραφίες, σχέδια, κλπ.).

Πρόσβαση στην ιστορία του κάθε μηχανήματος ή εγκατάστασης, σε ελάχιστο χρόνο και με πολύ εύκολο τρόπο. Έτσι, μπορείτε να δείτε πολύ εύκολα τις εργασίες που έγιναν στο παρελθόν και τα αποτελέσματά τους καθώς και τις βλάβες.

Πλήρης διαχείριση συμβάσεων συντήρησης.

Παραμετρικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο εξοπλισμού, που ορίζονται από το χρήστη. Αναζήτηση εξοπλισμού με οποιοδήποτε συνδυασμό κριτηρίων που αφορούν τα στοιχεία του, τη θέση του ή τα χαρακτηριστικά του

Σύνδεση εξοπλισμού με τα εξαρτήματα / ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποιεί

Δυνατότητα ταυτοποίησης εξοπλισμού μέσω bar codes ή QR codes που εκτυπώνονται από την εφαρμογή

Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των μετακινήσεων ή αλλαγών θέσης του εξοπλισμού