Κλήσεις, Βλάβες

Λογισμικό Τεχνικής Υποστήριξης για αποτελεσματική διαχείριση Κλήσεων και Βλαβών

Πλήρης διαχείριση μη προγραμματισμένων εργασιών όπως έκτακτες συντηρήσεις, έλεγχοι και επισκευές βλαβών. Καταχώριση για κάθε εργασία του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού, δαπανών, υλικών και παρατηρήσεων, προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Προγραμματισμός εργασιών, εκτύπωση εντολών εργασίας.

Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των κλήσεων προς την εταιρία σας, για οποιοδήποτε λόγο (πρόβλημα, αίτημα νέας εργασίας, κλπ.).

Όλες οι ενέργειες ή εργασίες που γίνονται για την ικανοποίηση μιας κλήσης καταγράφονται στην εφαρμογή.

Κέντρο λήψης κλήσεων: Υποστηρίζει την καταχώριση και παρακολούθηση κλήσεων,  κατευθείαν από τους πελάτες σας, μέσα από το internet. Το υποσύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί

  • Για την αναφορά βλαβών και αιτημάτων. Επειδή είναι 100 % web-based εφαρμογή, δεν απαιτείται κανενός είδους εγκατάσταση στους υπολογιστές των πελτών σας. Οι βλάβες ή τα αιτήματα καταχωρούνται κατευθείαν στο σύστημα από τους πελάτες σας, χωρίς τηλέφωνα, χαρτιά ή άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
  • Για την αναζήτηση της πορείας μιας βλάβης ή ενός αιτήματος. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση τον κωδικό της βλάβης/αιτήματος ή τα στοιχεία του εξοπλισμού ή το χρονικό διάστημα αναφοράς. Έτσι, υπάρχει άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομενων για το στάδιο που βρίσκεται η κάθε κλήση, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής επικοινωνία με την εταιρία σας.