Εκτύπωση

Το iMaint είναι ένα λογισμικό συντήρησης που περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από έτοιμες αναλύσεις και αναφορές που συνήθως καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος για το reporting.

λογισμικό συντήρησης - αναλύσεις - αρχική

 

Μερικά παραδείγματα είναι:

 

  • Ανάλυση των προβλημάτων στον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις, αναγνώριση αιτιών.

λογισμικό συντήρησης - αναλύσεις - εργασίες

  • Παρακολούθηση του κόστους συντήρησης (προληπτικής και έκτακτης) προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Ανάλυση του κόστους για κάθε μηχάνημα / εγκατάσταση, χρονικό διάστημα, είδος εργασίας και κατηγορία κόστους (κόστος ανταλλακτικών, προσωπικού, εξωτερικών συνεργείων ή άλλων δαπανών όπως π.χ. μικροϋλικά ή έξοδα μεταφοράς). Αναγνώριση του εξοπλισμού ή των εργασιών που παρουσιάζουν υπερβολικό κόστος.
  • Ανάλυση της προβλεπόμενης και πραγματικής απασχόλησης του προσωπικού για κάθε τύπο εξοπλισμού ή εξοπλισμό, τύπο εργασίας (π.χ. συντήρηση ή βλάβη), χρονικό διάστημα και τοποθεσία. Καλύτερος προγραμματισμός προσωπικού και εργασιών.
  • Προβλέψεις ανταλλακτικών ανά τύπο εξοπλισμού, εξοπλισμό, εργασία, χρονικό διάστημα.
  • Αναλύσεις για τις Κλήσεις, τα Έργα και τα Συμβόλαια συντήρησης (κόστος, ώρες, χρόνος ανταπόκρισης σε κλήσεις)
  • Έτοιμοι δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης του εξοπλισμού και της συντήρησης (key performance indicators). Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε δικές σας παραμέτρους και δείκτες, χωρίς κανένα περιορισμό, και να συνδυάσετε στοιχεία του προγράμματος με εξωτερικά δεδομένα. Έτσι, για παράδειγμα στην περίπτωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας, είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε ένα νέο δείκτη για το κόστος κατανάλωσης ενέργειας ανά διανυκτέρευση.

 

λογισμικό συντήρησης - αναλύσεις - δείκτες KPIs

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις είναι δυναμικές και πολυδιάστατες (multi-dimensional). Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να δείτε το κόστος συντήρησης
  • ανά μήνα για το σύνολο του εξοπλισμού και όλες τις εργασίες
  • ανά μήνα και ανά εργασία για συγκεκριμένο εξοπλισμό
  • ανά εργασία για όλο το χρονικό διάστημα
  • ανά μήνα και κέντρο κόστους, κλπ.

 

You are here:   HomeΠροιονταiMaintΑναλύσεις