Εκτύπωση

Ελαχιστοποιήστε τον απαραίτητο χρόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων όπως την κατασκευή ή επέκταση εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του εξοπλισμού σας, κτηριακές εργασίες  αλλά και γενικότερα  οτιδήποτε έργα θέλετε.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο. Είναι κρίσιμο να γνωρίζετε αν η κάθε εργασία γίνεται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της (τόσο σε ότι αφορά τον χρόνο όσο και το κόστους), αν υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της και τι ποσοστό έχει ήδη υλοποιηθεί.

Δυστυχώς όμως με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης έργων που είναι διαθέσιμα στην αγορά η παρακολούθηση ενός έργου είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Έτσι, το αναμενόμενο όφελος αρχίζει και γίνεται μικρό σε σχέση με την απαιτούμενη προσπάθεια. Φυσικά, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε μικρές εταιρίες ή μικρά έργα.

Το iMaint σας δίνει τα εργαλεία για να διαχειριστείτε εύκολα και αποτελεσματικά τα έργα σας, χωρίς τα παραπάνω μεινοεκτήματα. Έτσι, μπορείτε να έχετε το 100 % του αποτελέσματος με το 10 % της προσπάθειας. Η διαχείριση των έργων βασίζεται σε μια απλή μεθοδολογία: εκτίμηση του κόστους και της προσπάθειας, παρακολούθηση χρόνου και δαπανών, αξιολόγηση του έργου.

Η δημιουργία ενός έργου είναι πολύ εύκολη – τα μόνα υποχρεωτικά πεδία είναι μια περιγραφή και η διάρκεια του έργου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες για τις απαιτούμενες ώρες και το εκτιμώμενο κόστος.

Το iMaint θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να συγκρίνει σε όλη τη διάρκεια του έργου το πραγματικό κόστος με το προβλεπόμενο και να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν αποκλίσεις.

Σε κάθε έργο μπορούν να υπάρχουν περισσότερα υπο-έργα. Κάθε υπο-έργο έχει τις δικές του πληροφορίες διάρκειας και κόστους.

cmms - διαχείριση έργων

Όσο το έργο είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ εύκολο να καταγράφετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις ώρες του προσωπικού και τυχόν άλλες δαπάνες (π.χ. υπεργολάβους, μεταφορικά, δαπάνες διαμονής, μικροϋλικά, κλπ.).

Έτσι, μπορείτε να έχετε κάθε στιγμή μια ενημερωμένη και σωστή εικόνα του κόστους του έργου.

cmms - διαχείριση έργων - κόστος

Και φυσικά μπορείτε πολύ εύκολα να εντοπίσετε εύκολα τα έργα με το μεγαλύτερο κόστος ή τη μεγαλύτερη απόκλιση ανάμεσα στο προβλεπόμενο και πραγματικό κόστος.

Με το iMaint μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ένα έργο (προσφορές, σχέδια, συμφωνητικά...).

Όλα αυτά αποθηκεύονται στην εφαρμογή και δεν χάνονται ακόμα και αν σβηστεί το αρχικό έγγραφο.

Έτσι, μπορείτε να έχετε σε κάθε στιγμή άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του έργου.

You are here:   HomeΠροιονταiMaintΈργα